Algemene voorwaarden

Gevestigd en kantoorhoudende te Arnhem, hierna te noemen Inside-Outdoor.

Artikel 1: Definities
1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder Inside-Outdoor: de gebruiker van de algemene voorwaarden en handelend onder de handelsnaam Inside-Outdoor
2. opdrachtgever: de wederpartij van Inside-Outdoor; iedere rechtspersoon die met onze onderneming een overeenkomst heeft gesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en derhalve deze diens vertegenwoordigers en gemachtigden.

Artikel 2: Werkingssfeer
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, opdracht of overeenkomst tussen Inside-Outdoor en opdrachtgever waarop Inside-Outdoor deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard voor zover van de voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. De voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Inside-Outdoor.
2. Mondelinge afspraken met en/of toezeggingen verbinden ons eerst na onze schriftelijke bevestiging.
3. Door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden zijn slechts van toepassing, voorzover deze door Inside-Outdoor schriftelijk zijn aanvaard.
4. Inside-Outdoor heeft steeds het recht om met betrekking tot de levering van bepaalde diensten nadere voorwaarden te stellen.
5. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op de levering van diensten, die Inside-Outdoor op haar beurt - geheel of ten dele - van een derde heeft betrokken, en al dan niet na een bewerking aan de opdrachtgever doorlevert.

Artikel 3: Offertes
1. Alle aanbiedingen in offertes zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, heeft Inside-Outdoor het recht het aanbod binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. De overeenkomst komt tot stand wanneer de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontvangst van de offerte deze schriftelijk bevestigt dan wel eerder op verzoek van de opdrachtgever met de uitvoering van de opdracht begint. 2. Door Inside-Outdoor opgegeven prijzen zijn, tenzij anders vermeld, gebaseerd op uitvoering in normale werktijden. 3. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen. Bij een nieuwe opdrachtgever wordt een pilotperiode van 3 maanden gehanteerd, tenzij anders overeengekomen. 4. Alle prijzen in offertes en prijslijsten zijn exclusief BTW.

Artikel 4: Opdrachten
1. Opdrachten worden uitgevoerd op basis van door de opdrachtgever verstrekte gegevens.
2. De opdrachtgever kan zich niet op een opdrachtbevestiging beroepen voorzover voor of bij de uitvoering van de opdacht blijkt, dat door hem verstrekte gegevens (bijvoorbeeld aantallen of selecties) niet juist zijn. In dat geval kan Inside-Outdoor de uitvoering van de opdracht beëindigen of opschorten of het gewijzigde of afwijkende in rekening brengen tegen de daarvoor dan geldende prijs.
3. Indien de opdrachtgever een opdracht binnen een termijn van 14 dagen voor de (eerste) datum van uitvoering daarvan annuleert of wijzigt heeft Inside-Outdoor het recht naast alle voor uitvoering van de opdracht gemaakte kosten 20% van het met de opdracht gemoeide factuurbedrag in rekening te brengen.

Artikel 5: Betrekking hebbend op al onze diensten en producten
1. In een samengestelde offerte is het door Inside-Outdoor toegestaan in delen te leveren. Inside-Outdoor is bevoegd elke deellevering afzonderlijk te factureren.
2. Inside-Outdoor is te allen tijde gerechtigd opdrachten uit te stellen of te weigeren in verband met de inhoud van de uiting, de aard van de organisatie van opdrachtgever, in verband met de frequentie van benadering van de geregistreerde in een tijdsperiode of dat de uiting naar haar oordeel in strijd is c.q. zou kunnen zijn met wet- en regelgeving.
3. De door Inside-Outdoor opgegeven levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in haar bezit zijn.
4. Indien opdrachtgever niet tijdig haar gegevens voor de overeengekomen aanleverdatum aanlevert dient opdrachtgever het afgesproken bedrag te betalen. Opdrachtgever heeft dan geen rechten meer op levering van de eerder overeengekomen diensten of producten.

Artikel 6: Ontbinding van de overeenkomst
1. In de volgende gevallen is Inside-Outdoor bevoegd een overeenkomst tussen Inside-Outdoor en een opdrachtgever op te schorten dan wel tot ontbinding over te gaan;


2. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en / of materialen (ondere andere systeem, gegevensbestanden) waarvan Inside-Outdoor zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen als wel de bestandseigenaren gebruik van maken, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en / of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Inside-Outdoor bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 7: Eigendomsrechten / Gebruik van gegevens
1. De gegevensbestanden blijven in eigendom van de eigenaar van de gegevensbestanden door wie Inside-Outdoor wordt ingehuurd.
2. Inside-Outdoor staat er voor in, dat de door opdrachtgever geleverde gegevens voor geen ander doel gebruikt worden, dan waarvoor opdrachtgever de gegevens heeft verstrekt
3. Het is Inside-Outdoor niet toegestaan de door opdrachtgever geleverde gegevens onder welke voorwaarden dan ook aan derden te verstrekken.
4. Om mogelijk onbevoegd gebruik aan te kunnen tonen kan Inside-Outdoor indicaties ter controle aan geleverde gegevens toevoegen. De opdrachtgever zal desgevraagd zijn medewerking verlenen om Inside-Outdoor in staat te stellen inzicht in het gebruik van de geleverde gegevens te krijgen.
5. Inside-Outdoor is op generlei wijze aansprakelijk voor de inhoud van de door opdrachtgever aangeleverde uiting, met betrekking tot onder meer de tekst, het illustratiemateriaal en de lay-out. Opdrachtgever is aansprakelijk voor en vrijwaart Inside-Outdoor in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financiële als andere, verband houdende met aanspraken van derden in het kader van de inhoud van de uiting.
6. De opdrachtgever verplicht zich bij huur van de gegevens van Inside-Outdoor deze gegevens goed te beschermen tegen misbruik door derden. Bij aantoonbaar nalatenschap door opdrachtgever kan Inside-Outdoor een vergoeding vorderen die 10 maal het factuurbedrag betreft van levering van deze gegevens.

Artikel 9: Betalingscondities
1. Tenzij anders overeengekomen dient betaling vooruit plaats te vinden, zonder korting of verrekening.

Artikel 10: Aansprakelijkheid
Inside-Outdoor is jegens de klant uitsluitend op de volgende wijze aansprakelijk:
1. Inside-Outdoor is uitsluitend aansprakelijk als schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Inside-Outdoor of haar ondergeschikten;
2. Er is geen sprake van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Inside-Outdoor, indien en voorzover de gebrekkige uitvoering het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van een derde van wiens diensten Inside-Outdoor ten behoeve van de uitvoering van de diensten gebruik maakt.
3. De aansprakelijkheid van Inside-Outdoor is beperkt tot het bedrag van de door de assuradeur van Inside-Outdoor in een onderhavig geval te verstrekken uitkering.
4. Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, en Inside-Outdoor aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid van Inside-Outdoor beperkt tot de factuurwaarde van de transactie, althans dat gedeelte van de transactie waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Artikel 11: Overmacht
1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Inside-Outdoor geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Inside-Outdoor niet in staat is haar verplichtingen na te komen, leverancier van telefonie en internet inbegrepen.
2. In geval van overmacht is Inside-Outdoor niet gehouden tot nakoming van een overeengekomen leveringstermijn. Evenmin is Inside-Outdoor hiertoe gehouden, indien de vertraging is ontstaan door een oorzaak, die kan worden toegerekend aan de opdrachtgever.
3. Door Inside-Outdoor extra te maken kosten om de opdracht alsnog binnen de overeengekomen termijn uit te voeren , komen in geval van overmacht voor rekening van beide partijen, ieder voor de helft, en in geval van een toerekenbare tekortkoming van de opdrachtgever geheel voor zijn rekening.
4. Indien Inside-Outdoor bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd de reeds geleverde diensten afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.